summaryrefslogtreecommitdiff
TagDownloadAuthorAge
v5.15.1qtsvg-5.15.1.tar.gz  Antti Kokko3 weeks
v5.12.9qtsvg-5.12.9.tar.gz  Antti Kokko3 months
v5.15.0qtsvg-5.15.0.tar.gz  Antti Kokko4 months
v5.15.0-rc2qtsvg-5.15.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko5 months
v5.15.0-rc1qtsvg-5.15.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko5 months
v5.15.0-beta4qtsvg-5.15.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko5 months
v5.12.8qtsvg-5.12.8.tar.gz  Antti Kokko6 months
v5.15.0-beta3qtsvg-5.15.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko6 months
v5.14.2qtsvg-5.14.2.tar.gz  Antti Kokko6 months
v5.15.0-beta2qtsvg-5.15.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko6 months
v5.15.0-beta1qtsvg-5.15.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko7 months
v5.15.0-alpha1qtsvg-5.15.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko7 months
v5.12.7qtsvg-5.12.7.tar.gz  Antti Kokko8 months
v5.14.1qtsvg-5.14.1.tar.gz  Antti Kokko8 months
v5.9.9qtsvg-5.9.9.tar.gz  Antti Kokko9 months
v5.14.0qtsvg-5.14.0.tar.gz  Antti Kokko10 months
v5.14.0-rc2qtsvg-5.14.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko10 months
v5.14.0-rc1qtsvg-5.14.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko10 months
v5.12.6qtsvg-5.12.6.tar.gz  Antti Kokko10 months
v5.14.0-beta3qtsvg-5.14.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko11 months
v5.13.2qtsvg-5.13.2.tar.gz  Antti Kokko11 months
v5.14.0-beta2qtsvg-5.14.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko11 months
v5.14.0-beta1qtsvg-5.14.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko12 months
v5.14.0-alpha1qtsvg-5.14.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko12 months
v5.12.5qtsvg-5.12.5.tar.gz  Antti Kokko13 months
v5.13.1qtsvg-5.13.1.tar.gz  Antti Kokko13 months
v5.13.0qtsvg-5.13.0.tar.gz  Antti Kokko15 months
v5.13.0-rc3qtsvg-5.13.0-rc3.tar.gz  Antti Kokko15 months
v5.12.4qtsvg-5.12.4.tar.gz  Antti Kokko15 months
v5.13.0-rc2qtsvg-5.13.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko16 months
v5.13.0-rc1qtsvg-5.13.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko16 months
v5.13.0-beta4qtsvg-5.13.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko16 months
v5.13.0-beta3qtsvg-5.13.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko17 months
v5.9.8qtsvg-5.9.8.tar.gz  Akseli Salovaara17 months
v5.12.3qtsvg-5.12.3.tar.gz  Akseli Salovaara17 months
v5.13.0-beta2qtsvg-5.13.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko17 months
v5.13.0-beta1qtsvg-5.13.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko18 months
v5.12.2qtsvg-5.12.2.tar.gz  Antti Kokko19 months
v5.13.0-alpha1qtsvg-5.13.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko20 months
v5.12.1qtsvg-5.12.1.tar.gz  Antti Kokko20 months
v5.12.0qtsvg-5.12.0.tar.gz  Antti Kokko22 months
v5.11.3qtsvg-5.11.3.tar.gz  Antti Kokko22 months
v5.12.0-rc2qtsvg-5.12.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko22 months
v5.12.0-rc1qtsvg-5.12.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko22 months
v5.12.0-beta4qtsvg-5.12.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko23 months
v5.12.0-beta3qtsvg-5.12.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko23 months
v5.9.7qtsvg-5.9.7.tar.gz  Antti Kokko23 months
v5.12.0-beta2qtsvg-5.12.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko23 months
v5.12.0-beta1qtsvg-5.12.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko24 months
v5.11.2qtsvg-5.11.2.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.12.0-alpha1qtsvg-5.12.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.1qtsvg-5.11.1.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.9.6qtsvg-5.9.6.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0qtsvg-5.11.0.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0-rc2qtsvg-5.11.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0-rc1qtsvg-5.11.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0-beta4qtsvg-5.11.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.9.5qtsvg-5.9.5.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0-beta3qtsvg-5.11.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko2 years
v5.11.0-beta2qtsvg-5.11.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.11.0-beta1qtsvg-5.11.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.11.0-alpha1qtsvg-5.11.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.1qtsvg-5.10.1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.4qtsvg-5.9.4.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0qtsvg-5.10.0.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc3qtsvg-5.10.0-rc3.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc2qtsvg-5.10.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc1qtsvg-5.10.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.3qtsvg-5.9.3.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta4qtsvg-5.10.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta3qtsvg-5.10.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta2qtsvg-5.10.0-beta2.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta1qtsvg-5.10.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.2qtsvg-5.9.2.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.6.3qtsvg-5.6.3.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.10.0-alpha1qtsvg-5.10.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.1qtsvg-5.9.1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0qtsvg-5.9.0.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0-rc2qtsvg-5.9.0-rc2.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0-rc1qtsvg-5.9.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta4qtsvg-5.9.0-beta4.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta3qtsvg-5.9.0-beta3.tar.gz  Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta2qtsvg-5.9.0-beta2.tar.gz  Akseli Salovaara3 years
v5.9.0-beta1qtsvg-5.9.0-beta1.tar.gz  Akseli Salovaara3 years
v5.9.0-alpha1qtsvg-5.9.0-alpha1.tar.gz  Akseli Salovaara4 years
v5.8.0qtsvg-5.8.0.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.8.0-rc1qtsvg-5.8.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.7.1qtsvg-5.7.1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.8.0-beta1qtsvg-5.8.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.6.2qtsvg-5.6.2.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.8.0-alpha1qtsvg-5.8.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.6.1-1qtsvg-5.6.1-1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.7.0qtsvg-5.7.0.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.6.1qtsvg-5.6.1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.7.0-rc1qtsvg-5.7.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.7.0-beta1qtsvg-5.7.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko4 years
v5.6.0qtsvg-5.6.0.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.7.0-alpha1qtsvg-5.7.0-alpha1.tar.gz  Akseli Salovaara5 years
v5.6.0-rc1qtsvg-5.6.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.6.0-beta1qtsvg-5.6.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.5.1qtsvg-5.5.1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.6.0-alpha1qtsvg-5.6.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.5.0qtsvg-5.5.0.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.5.0-rc1qtsvg-5.5.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.4.2qtsvg-5.4.2.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.5.0-beta1qtsvg-5.5.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko5 years
v5.5.0-alpha1qtsvg-5.5.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.4.1qtsvg-5.4.1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.4.0qtsvg-5.4.0.tar.gz  Matti Paaso6 years
v5.4.0-rc1qtsvg-5.4.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.4.0-beta1qtsvg-5.4.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.3.2qtsvg-5.3.2.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.4.0-alpha1qtsvg-5.4.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.3.1qtsvg-5.3.1.tar.gz  Matti Paaso6 years
v5.3.0qtsvg-5.3.0.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.3.0-rc1qtsvg-5.3.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko6 years
v5.3.0-beta1qtsvg-5.3.0-beta1.tar.gz  Antti Kokko7 years
v5.3.0-alpha1qtsvg-5.3.0-alpha1.tar.gz  Antti Kokko7 years
v5.2.1qtsvg-5.2.1.tar.gz  Antti Kokko7 years
v5.2.0qtsvg-5.2.0.tar.gz  Antti Kokko7 years
v5.2.0-rc1qtsvg-5.2.0-rc1.tar.gz  Antti Kokko7 years
v5.2.0-beta1qtsvg-5.2.0-beta1.tar.gz  Matti Paaso7 years
v5.2.0-alpha1qtsvg-5.2.0-alpha1.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.1qtsvg-5.1.1.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.0qtsvg-5.1.0.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-rc2qtsvg-5.1.0-rc2.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-rc1qtsvg-5.1.0-rc1.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-beta1qtsvg-5.1.0-beta1.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-alpha1qtsvg-5.1.0-alpha1.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.0.2qtsvg-5.0.2.tar.gz  Sergio Ahumada7 years
v5.0.1qtsvg-5.0.1.tar.gz  Sergio Ahumada8 years
v5.0.0qtsvg-5.0.0.tar.gz  Sergio Ahumada8 years
v5.0.0-rc2qtsvg-5.0.0-rc2.tar.gz  Sergio Ahumada8 years
v5.0.0-rc1qtsvg-5.0.0-rc1.tar.gz  Sergio Ahumada8 years
v5.0.0-beta2qtsvg-5.0.0-beta2.tar.gz  Johanna Aijala8 years
v5.0.0-beta1qtsvg-5.0.0-beta1.tar.gz  Sergio Ahumada8 years
qt-v5.0.0-alpha1qtsvg-qt-v5.0.0-alpha1.tar.gz  Marius Storm-Olsen8 years